Κανονισμός GDPR

Επενδύουμε στην εμπιστοσύνη των πελατών μας, κρατώντας τα προσωπικά τους δεδομένα ασφαλή

Δήλωση

Δήλωση Προστασίας
Η Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία και τη προώθηση προσφορών, μεταξύ της Bluehost.gr και της εταιρίας από την οποία προωθηθήκατε σε αυτή τη σελίδα, για την οποία έχετε συναινέσει.
Η επεξεργασία η οποία γίνεται είναι η απολύτως αναγκαία και γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κατά περίπτωση υπαλλήλους της εταιρείας.
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της επεξεργασίας και άλλα πρόσωπα τα οποία όμως δεσμεύονται να προβαίνουν μόνο στην επεξεργασία η οποία εκάστοτε τους ζητείται σύμφωνα με το παρόν και τον νόμο.
Οι εκτελούντες επεξεργασία εντός της ΕΕ δεσμεύονται από τον Κανονισμό 2016/679/ΕΚ (Κανονισμός) και την σύμβασή τους μαζί μας από τα οποία εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η επεξεργασία τους σύμφωνα με την συναίνεση που δίνετε.
Η εταιρεία έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά περιορισμένη σύμφωνα με τον νόμο.
Τα δεδομένα σας θα τηρούμε για χρονικό διάστημα 10 ετών εκτός και αν ο νόμος διαφορετικά προβλέπει.
Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με την εταιρεία ώστε να ενημερωνόσαστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίηση τους, ή την διακοπή της χρήσης τους ή την διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή την φορητότητα αυτών όπως ο νόμος ορίζει.
Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας να απευθύνεστε στα γραφεία μας.
Έχετε το δικαίωμα σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω να αναζητείτε, εφόσον δεν εξυπηρετηθείτε άμεσα από εμάς, την προστασία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων.